1 2 3 4 5

TOTO JE ZMLUVA MEDZI VAMI – UŽÍVATEĽOM (ďalej len „hráč“) A SPOLOČNOSŤOU HUDOBNÉ HRY s.r.o. UPRAVUJÚCA PODMIENKY VÁŠHO POUŽÍVANIA SLUŽBY HUDOBNÝCH HIER (ďalej len „Služba - hra“).

“SLUŽBA - HRA”

Spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o. je poskytovateľom Služby, ktorá Vám umožňuje kúpiť si licenciu na digitálny obsah  „Produkt – pieseň“ za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

POŽIADAVKY NA POUŽITIE SLUŽBY

Ak máte menej ako 18 rokov, ste povinný si preštudovať túto Zmluvu spolu s Vašim rodičom alebo zákonným zástupcom tak, aby ste sa ubezpečili, že Vy a Váš rodič alebo zákonný zástupca týmto podmienkam rozumiete.
 
Používanie Služby – hry vyžaduje kompatibilné zariadenia, prístup na Internet a určitý softvér (ktorý môže byť spoplatnený) a priebežne môže byť potrebné získať aktualizácie; a môže byť ovplyvnené výkonom týchto faktorov. Pre bežné používanie sa veľmi odporúča, vysoko rýchlostný prístup na internet. Rovnako sa na prístup k Službe - hre odporúča najnovšia verzia softvéru piesní, ktorá môže byť vyžadovaná tiež v prípade určitých transakcií a funkcií a na stiahnutie Produktov - piesní predtým zakúpených prostredníctvom Služby - hry. Týmto súhlasíte s tým, že splnenie týchto požiadaviek, ktoré sa môžu z času na čas meniť, bude vo Vašej zodpovednosti. Služba – hra nie je súčasťou žiadneho iného produktu alebo ponuky a akákoľvek kúpa alebo získanie akéhokoľvek iného produktu nebude považované za získanie Vášho prístupu k Službe - hre, resp. Vám k nej nebude zaručovať prístup.

VÁŠ ÚČET

Ako registrovaný užívateľ (“hráč”) Služby - hry máte právo zriadiť si účet („Účet“). Nevyhnutnou podmienkou zriadenia účtu je úhrada poplatku, ktorý je platbou za získanie licencie k ponúkaným Produktom – piesňam. Úhradou poplatku, získava hráč ročný prístup, vždy iba k aktuálnym Produktom – piesňam, sprístupneným v Službe – hre. Ak spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o. ponúka na svojej internetovej stránke iný (zvýhodnený) prístup k Službe – hre a hráč takúto ponuku využije, pričom je vždy časovo obmedzená, je jeho prístup k Službe – hre v trvaní, v akom ho aktuálne spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o., v čase úhrady poplatku ponúkala. Neposkytujte informácie o Vašom Účte nikomu inému. Ste výlučne zodpovedný za zachovávanie dôvernosti a bezpečnosti Vášho Účtu a za všetky aktivity ktoré nastanú na alebo prostredníctvom Vášho Účtu a zaväzujete sa okamžite oznámiť spoločnosti HUDOBNÉ HRY s.r.o. akékoľvek porušenie bezpečnosti Vášho Účtu. Spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o.  nezodpovedá za žiadne straty vzniknuté z neoprávneného použitia Vášho Účtu.
Na zakúpenie a stiahnutie Produktov - piesní prostredníctvom Služby - hry, musíte vložiť Vaše ID a heslo za účelom autentifikácie Vášho Účtu. Po autentifikácii Vášho Účtu ho nebude potrebné opätovne autentifikovať. Po autentifikácii budete môcť nakupovať a sťahovať Produkty - piesne spoločnosti HUDOBNÉ HRY s.r.o. bez potreby znovuzadania hesla.
Pri registrácii a používaní Služby – hry sa zaväzujete poskytnúť presné a úplné informácie a zaväzujete sa aktualizovať Vaše registračné údaje, aby sa zachovala ich presnosť a úplnosť. Týmto súhlasíte s tým, že spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o. je oprávnená uchovávať a využívať Vaše registračné údaje na účely správy a účtovania poplatkov na Váš Účet.

PLATOBNÉ PODMIENKY, VYSTAVOVANIE DAŇOVÝCH DOKLADOV

Cena Služby – hry je uvedená v eurách. Cena služby – hry je priamou úhradou zo strany hráča. Platbu môže hráč uskutočniť jedným zo spôsobov uvedených v rámci svojho užívateľského účtu, a to podľa svojho výberu:
  • SMS
  • Prevodom
 Spoločnosť sa zaväzuje vystaviť hráčovi daňový doklad na čiastku ceny Služby – hry a to na základe písomnej výzvy užívateľa.

DOSTUPNOSŤ OBSAHU

Spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o. si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho oznámenia zmeniť možnosti obsahu (vrátane možnosti vybrať si jednotlivé funkcie).

POUŽÍVANIE ZAKÚPENÉHO ALEBO ZAPOŽIČANÉHO OBSAHU

Súhlasíte s tým, že Produkty - piesne sú Vám poskytnuté len na základe licencie. Hráč si Produkt – pieseň vyberá z ponuky. Spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť obsah ponuky, pridávať, odstraňovať, spájať, rozdeľovať, zmeniť názvy a inak zasahovať do jednotlivých kategórií Produktov – piesní.
 
Pri používaní Služby – hry nebudete zverejňovať alebo iným spôsobom sprostredkovávať žiadne informácie, ktoré by mohli byť považované za ohováranie, vyhrážanie alebo inak nelegálne konanie, ktoré by porušovali naše práva alebo práva iných osôb alebo by mohli spôsobiť utrpenie alebo inú ujmu. Zaväzujete sa, že pri úprave jednotlivých Produktov – piesní, nebudete používať výrazy, ktoré sú vulgárne, násilnícke, urážlivé, sexistické, rasistické, hanobiace presvedčenie alebo inak hanobiace názory iných osôb.  Zdržíte sa akéhokoľvek konania, ktoré by vykazovalo znaky podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. Zaväzujete sa, že nebudete v súvislosti so Službou  - hrou používať  žiaden obsah alebo materiál, ku ktorému nemáte práva. Spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o. si vyhradzuje právo, v prípade zistenia takéhoto obsahu vo Vami vytvorenej verzii piesne, ju okamžite zo svojej internetovej stránky odstrániť a môže hráčovi zrušiť účet.
Spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť pravidlá používania pre budúce nákupy prostredníctvom Služby - hry. Avšak tieto zmeny sa nebudú vzťahovať na Produkty - piesne, ktoré už boli kúpené. Akékoľvek zmeny v pravidlách používania Vám budú oznámené. V prípade, že odmietnete prijať nové pravidlá používania, nebudete ďalej oprávnený získavať Produkty - piesne prostredníctvom Služby - hry.

POUŽÍVANIE ZAKÚPENÉHO ALEBO ZAPOŽIČANÉHO OBSAHU

Súhlasíte s tým, že Produkty - piesne sú Vám poskytnuté len na základe licencie.

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA HRY

  1. Máte oprávnenie používať Produkty – piesne umiestnené v ponuke na internetovej stránke spoločnosti HUDOBNÉ HRY s.r.o.. Máte oprávnenie ich obsah meniť podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a v súlade s pravidlami Služby - hry. Každý hráč po splnení podmienok uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienok a v súlade s Pravidlami hry získava na „Produkt – pieseň“ od pôvodných autorov právo na úpravu a spracovanie pôvodného diela. „Produkt – pieseň“, ktorý je označený, ako „možnosť použiť iba s pôvodným textom“ môže hráč upraviť a spracovať, zaväzuje sa však použiť pôvodný text. Ostatné diela „Produkt – pieseň“, ktoré nie sú takto označené môže hráč upraviť a spracovať a môže použiť vlastný text. Pri týchto dielach „Produkt – pieseň“ môže Hráč samostatne použiť melódiu a doplniť vlastný text, resp. môže samostatne použiť text a doplniť vlastnú melódiu. K takto vytvorenému dielu, sa naďalej viažu autorské práva pôvodného autora. Hráč má licenciu s Produktom – piesňou ďalej nakladať v rámci Všeobecných obchodných podmienok, nemá však právo označovať sa ako autor.
  2. Hráč má právo výstup hry ďalej šíriť, zaväzuje sa však dodržiavať autorský zákon.
  3. Hráč má možnosť výstup z hry – ním vytvorenú verziu piesne zaslať na uverejnenie na internetovej stránke spoločnosti HUDOBNÉ HRY s.r.o.. Spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o. však pred uverejnením upravenej verzie piesne skontroluje jej obsah. Taká verzia piesne, ktorá je v rozpore so Všeobecnými obchodnými podmienkami, nebude na stránke uverejnená .
  4. Hráč je povinný pri používaní hry dodržiavať autorský zákon. Piesne, ktoré nie sú v ponuke Služby – hry, sú chránené autorským právom a hráč nie je oprávnený ich akýmkoľvek spôsobom používať pri úprave Produktov - piesní.
  5. Pri akomkoľvek nakladaní s Produktom - piesňou je hráč povinný počínať si tak, aby jeho konanie bolo v súlade s právnou úpravou platnou v Slovenskej republike.

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Beriete na vedomie, že Služba, vrátane, avšak nielen, Produktov - piesní, grafických zobrazení, užívateľského rozhrania, redakčného obsahu a zdrojové kódy (skripty) a softvér použité na realizáciu Služby - hry, obsahuje chránené informácie a materiály, ktorých vlastníkom je spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o. a/alebo jej poskytovatelia licencií, a ktoré sú chránené príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi duševné vlastníctvo a inými právnymi predpismi, vrátane, avšak nielen, autorského práva. Beriete na vedomie, že budete používať takéto chránené informácie alebo materiály výlučne na účely používania Služby - hry v súlade s touto Zmluvou. Zaväzujete sa, že nebudete používať Službu - hru akýmkoľvek neoprávneným spôsobom, vrátane, avšak nielen, neoprávneného vstupu alebo preťažovania sieťovej kapacity.
 
Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia tejto Zmluvy, spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o. a jej poskytovatelia licencií si vyhradzujú právo zmeniť, prerušiť, odstrániť alebo znemožniť prístup k akýmkoľvek Produktom - piesňam, obsahu alebo iným materiálom ponúkaným prostredníctvom Služby - hry, a to kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o. v žiadnom prípade nezodpovedá za vykonanie takýchto zmien. Spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o. môže tiež stanoviť obmedzenia na používanie a prístup k určitým funkciám alebo častiam Služby - hry, a to kedykoľvek, bez predchádzajúceho oznámenia a bez toho, aby za to niesla akúkoľvek zodpovednosť. Odstránenie obsahu zo Služby - hry neovplyvní produkty, ktoré ste už prostredníctvom Služby - hry získali.
 
Autorské práva prislúchajúce k Službe - hre, vrátane kompilácie obsahu, informácií umiestnených užívateľmi Služby - hry, odkazov na iné internetové zdroje a opisov týchto zdrojov sú vlastníctvom spoločnosti HUDOBNÉ HRY s.r.o. a poskytovateľov licencií spoločnosti HUDOBNÉ HRY s.r.o.. Používanie akejkoľvek časti Služby - hry akýmkoľvek iným spôsobom než na účely používania Služby – hry v súlade s podmienkami tu ustanovenými, je prísne zakázané a porušuje práva duševného vlastníctva iných osôb a môže mať občianskoprávne alebo trestnoprávne následky, vrátane prípadnej peňažnej náhrady škody za porušenie autorského práva.
 
Spoločnosť si vyhradzuje právo voľne používať hráčom vytvorenú verziu piesne, ktorú zaslal na uverejnenie na stránke spoločnosti HUDOBNÉ HRY s.r.o.. Spoločnosť môže najmä, ale nielen, použiť hráčom vytvorenú verziu piesne na propagáciu Služby – hry, reklamné účely, pri prezentácii Služby – hry, ale aj pri prezentácii Spoločnosti HUDOBNÉ HRY s.r.o.; a to ako na internete, tak aj v iných masovokomunikačných prostriedkoch. Hráč tiež súhlasí s ďalším zverejňovaním piesne, ktorú sám ponúkol na zverejnenie na stránke spoločnosti HUDOBNÉ HRY s.r.o..

NEVHODNÝ MATERIÁL

Ste uzrozumený s tým, že pri používaní Služby - hry môžete prísť do kontaktu s materiálmi, ktoré môžete považovať za urážlivé, neslušné alebo nevhodné, pričom ich obsah môže, ale nemusí byť označený ako obsahujúci nevhodný materiál. Spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o.  voči Vám nezodpovedá za materiály, ktoré je možné považovať za urážlivé, neslušné alebo nevhodné.

VYLÚČENIE ZÁRUK; OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

a. Spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o. bude poskytovať Službu - hru s primeranou starostlivosťou a kvalifikovane. Spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o.  neposkytuje žiadne ďalšie prísľuby alebo záruky ohľadne Služby - hry, najmä neposkytuje záruku za to, že:
(i) Vaše používanie Služby – hry bude neprerušované alebo bez akýchkoľvek chýb. Súhlasíte s tým, že spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o. môže z času na čas odstrániť Službu – hru na neurčitý čas alebo kedykoľvek Službu - hru zrušiť z technických alebo prevádzkových dôvodov, pričom Vás s tým oboznámi, pokiaľ to bude prakticky možné;
(ii) Služba bude poskytovaná bez akýchkoľvek strát, poškodení alebo zničení dát, útokov, vírusov, rušení, vniknutí do počítačových systémov alebo iných narušení bezpečnosti, ktoré budú prípadmi vyššej moci, pričom spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o. nebude zodpovedať za takéto prípady. Vy zodpovedáte za zálohovanie svojho vlastného systému, vrátane akýchkoľvek Produktov - piesní zakúpených prostredníctvom Služby - hry.
b. Okrem prípadov uvedených nižšie v bode (d) alebo v prípade, že uplatňujete akékoľvek zákonné právo na vrátenie peňazí alebo náhradu škody, spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o., jej riaditelia, funkcionári, zamestnanci, pridružené osoby, zástupcovia, zmluvní partneri alebo poskytovatelia licencií v žiadnom prípade nezodpovedajú za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú spoločnosťou HUDOBNÉ HRY s.r.o., jej zamestnancami alebo zástupcami, pokiaľ:
(i) nebola porušená právna povinnosť vynaložiť primeranú starostlivosť, ktorú má voči Vám spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o. alebo ktorýkoľvek jej zamestnanec alebo zástupca;
(ii) to nie je rozumne predvídateľný dôsledok takéhoto porušenia;
(iii) akékoľvek zvýšenie straty alebo škody je dôsledkom Vášho porušenia akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy;
(iv) je dôsledkom rozhodnutia spoločnosti HUDOBNÉ HRY s.r.o. odstrániť alebo odmietnuť spracovať akékoľvek informácie alebo obsah, upozorniť Vás, pozastaviť alebo zrušiť Vám Váš prístup k Službe - hre alebo uskutočniť akékoľvek iné úkony v priebehu vyšetrovania podozrenia z porušenia tejto Zmluvy alebo na základe záveru spoločnosti HUDOBNÉ HRY s.r.o., že táto Zmluva bola porušená; alebo
(v) vzťahuje sa na stratu príjmu, obchodu alebo zisku alebo akúkoľvek stratu alebo poškodenie údajov v súvislosti s Vaším používaním Služby - hry.
c. Spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o.  vynaloží primerané úsilie na ochranu informácií, ktoré poskytnete v súvislosti so Službou - hrou, vrátane ochrany proti podvodnému použitiu.
d. Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nezbavuje a ani neobmedzuje zodpovednosť spoločnosti HUDOBNÉ HRY s.r.o.  za úmyselné protiprávne konanie.
e. V prípade porušenia tejto Zmluvy zodpovedáte spoločnosti HUDOBNÉ HRY s.r.o., jej zamestnancom, pridruženým osobám, zástupcom, zmluvným partnerom a poskytovateľom licencie za akékoľvek nároky vyplývajúce z Vášho porušenia tejto Zmluvy alebo za úkony uskutočnené spoločnosťou HUDOBNÉ HRY s.r.o. v rámci vyšetrovania podozrenia z porušenia tejto Zmluvy alebo na základe zistení alebo rozhodnutia spoločnosti HUDOBNÉ HRY s.r.o., že táto Zmluva bola porušená.

UKONČENIE

V prípade, že porušíte alebo spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o. bude mať dôvodné podozrenie, že ste porušili ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, je spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o.  oprávnená, podľa svojho uváženia a bez predchádzajúceho oznámenia, ukončiť túto Zmluvu a zrušiť Váš Účet.
Spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť, pozastaviť alebo skončiť poskytovanie Služby - hry (alebo akejkoľvek jej časti alebo obsahu) bez toho, aby za to niesla akúkoľvek zodpovednosť. Pokiaľ to bude možné, spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o.  Vás čo najskôr upozorní na akúkoľvek úpravu, pozastavenie alebo skončenie Služby - hry. Skončenie Služby nebude mať vplyv na Produkty - piesne, ktoré ste už získali.

RÔZNE

Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi Vami a spoločnosťou HUDOBNÉ HRY s.r.o. a upravuje Vaše používanie Služby - hry, pričom nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody medzi Vami a spoločnosťou HUDOBNÉ HRY s.r.o.. Pokiaľ akákoľvek časť tejto Zmluvy bude považovaná za neplatnú alebo nevynútiteľnú, táto časť bude vykladaná spôsobom v súlade s príslušným právom tak, aby reflektovala tak presne ako je to možné pôvodný úmysel strán a ostatné časti ostávajú v plnom rozsahu platné a účinné. Neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia tejto Zmluvy zo strany spoločnosti HUDOBNÉ HRY s.r.o. nezakladá vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o. nezodpovedá za neplnenie akejkoľvek povinnosti, ktoré bude spôsobené príčinami, ktoré nemohla ovplyvniť.
Služba je prevádzkovaná spoločnosťou HUDOBNÉ HRY s.r.o. z jej sídla v Slovenskej Republike. Zaväzujete sa, že budete konať v súlade so všetkými miestnymi a národnými právnymi predpismi, zákonmi, vyhláškami a nariadeniami, ktoré sa vzťahujú na Vaše používanie Služby - hry. Táto Zmluva a použitie Služby - hry sa spravujú slovenským právom.
Spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o. Vám môže odoslať oznámenie týkajúce sa Služby prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu uvedenú v informáciách Vášho Účtu alebo prostredníctvom poštovej listovej zásielky zaslanej na kontaktnú adresu uvedenú v kontaktných informáciách Vášho Účtu alebo umiestnením oznámenia na stránky Služby - hry. Oznámenia nadobúdajú účinnosť okamžite.
Spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť túto Zmluvu a stanoviť nové alebo doplňujúce pravidlá a podmienky týkajúce sa Vášho používania Služby - hry.
Spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o. si vyhradzuje právo uskutočniť kroky, ktoré odôvodnene považuje za potrebné alebo vhodné na vynútenie a alebo overenie dodržiavania akýchkoľvek podmienok tejto Zmluvy. Súhlasíte s tým, že bez toho, aby spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o. niesla za to voči Vám zodpovednosť, má spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o. právo sprístupniť akékoľvek registračné údaje a/alebo informácie týkajúce sa Vášho Účtu príslušným orgánom činným v oblasti uplatňovania a vynucovania práva, úradným osobám a/alebo tretím osobám, ak to spoločnosť HUDOBNÉ HRY s.r.o. považuje za potrebné alebo vhodné na vynútenie alebo overenie si dodržiavania akýchkoľvek podmienok tejto Zmluvy (vrátane, avšak nielen, práva spoločnosti HUDOBNÉ HRY s.r.o. spolupracovať na akomkoľvek právnom konaní týkajúcom sa Vášho používania Služby – hry a/alebo Produktov - piesní a/alebo nároku tretej strany vyplývajúceho z toho, že Vaše používanie Služby - hry a/alebo Produktov - piesní je nezákonné a/alebo porušuje práva takejto tretej osoby).


NAHRÁVACÍ SOFTWARE

Tu si môžete stiahnúť software potrebný pre editáciu a nahrávanie Vašej verzie skladby.

WINDOWS

Audacity

OS-X Apple Macintosh

Návod na nahrávanie             Nápoveda

NAŠI PARTNERI


 
 
Hudobné hry © 2012