1 2 3 4 5

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA HUDOBNÝCH HIER

 
  1. Hráč má oprávnenie používať Produkt (pieseň) umiestnenú v ponuke na internetovej stránke spoločnosti HUDOBNÉ HRY s.r.o.
  2. Hráč v súlade s Pravidlami hry získava na Produkt (pieseň) od pôvodných autorov právo na úpravu a spracovanie pôvodného diela. Ak je však Produkt (pieseň) označený ako „možnosť použiť iba s pôvodným textom“, môže hráč upraviť a spracovať Produkt (pieseň) len s použitím pôvodného textu. Ostatné diela, ktoré nie sú takto označené, môže upraviť a spracovať s použitím vlastného textu. Pri týchto dielach môže Hráč samostatne použiť melódiu a doplniť vlastný text, resp. môže použiť pôvodný text a doplniť vlastnú melódiu. K takto vytvorenému dielu, sa naďalej viažu autorské práva pôvodného autora. Hráč môže s takto vytvoreným dielom ďalej nakladať, nemá však právo označovať sa ako autor.
  3. Hráč má právo výstup z hry ďalej šíriť, zaväzuje sa však dodržiavať autorský zákon.
  4. Hráč sa pri používaní Služby – hry zaväzuje, že nebude zverejňovať alebo iným spôsobom sprostredkovávať žiadne informácie, ktoré by mohli byť považované za ohováranie, vyhrážanie alebo inak nelegálne konanie, ktoré by porušovali naše práva alebo práva iných osôb alebo by mohli spôsobiť utrpenie alebo inú ujmu. Zaväzujete sa, že pri úprave jednotlivých Produktov (piesní), nebudete používať výrazy, ktoré sú vulgárne, násilnícke, urážlivé, sexistické, rasistické, hanobiace presvedčenie alebo inak hanobiace názory iných osôb.  Zdrží sa akéhokoľvek konania, ktoré by vykazovalo znaky podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. Zaväzujete sa, že nebudete v súvislosti so Službou  - hrou používať  žiaden obsah alebo materiál, ku ktorému nemá práva.
  5. Hráč má možnosť výstup z hry – ním vytvorenú verziu piesne zaslať na uverejnenie na internetovej stránke spoločnosti HUDOBNÉ HRY s.r.o. Tá však pred uverejnením upravenej verzie piesne skontroluje jej obsah. Taká verzia piesne, ktorá je v rozpore s Pravidlami hry, nebude na stránke uverejnená.
  6. Hráč je povinný pri používaní hry dodržiavať autorský zákon. Piesne, ktoré nie sú v ponuke Služby – hry, sú chránené autorským právom a hráč nie je oprávnený ich akýmkoľvek spôsobom používať pri úprave Produktov (piesní).
  7. Pri akomkoľvek nakladaní s Produktom (piesňou) je hráč povinný počínať si tak, aby jeho konanie bolo v súlade s právnou úpravou platnou v Slovenskej republike.

NAHRÁVACÍ SOFTWARE

Tu si môžete stiahnúť software potrebný pre editáciu a nahrávanie Vašej verzie skladby.

WINDOWS

Audacity

OS-X Apple Macintosh

Návod na nahrávanie             Nápoveda

NAŠI PARTNERI


 
 
Hudobné hry © 2012